Politika zasebnosti in pogoji poslovanja spletne strani www.SuperTi.si in samostojnega podjetja SuperU, Špela Korinšek Kaurin s.p.

UVODNE DOLOČBE

Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani www.SuperTi.si ter pravice in obveznosti naročnikov storitev poslovnega coachinga in mentorstva oziroma drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran www.SuperTi.si oziroma SuperU, Špela Korinšek Kaurin, svetovanje za odličnost življenja s.p. (v nadaljevanju: Špela Korinšek Kaurin).

Oseba, ki obišče spletno stran www.SuperTi.si ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene s Špelo Korinšek Kaurin kakršnokoli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.
V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani www.SuperTi.si z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadarkoli seznani.

UPORABA POJMOV

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran www.SuperTi.si, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran www.SuperTi.si na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.
Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran www.SuperTi.si oziroma Špela Korinšek Kaurin.

Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je SuperU, Špela Korinšek Kaurin, svetovanje za odličnost življenja s.p., Dolsko 114, 1262 Dol pri Ljubljani

PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV

Špela Korinšek Kaurin oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve mentorstva, coachinga, seminarjev, svetovanja in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih ali individualno.

Špela Korinšek Kaurin ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije, ponudba storitev ter programov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino.

Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran www.SuperTi.si oziroma Špela Korinšek Kaurin s.p.

V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu in naroči storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja programa.

Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali, ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz programa.

NAROČILO STORITEV

Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani www.SuperTi.si oziroma ki jo ponuja Špela Korinšek Kaurin, lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.SuperTi.si ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.
Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:
-storitev, ki se naroča
-ime in priimek naročnika
-ter kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.

Naročnik, ki odda naročilo za opravo storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev. Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, ko je udeleženec-ka programa prejel-a uvodno gradivo.V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.

V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve oziroma programa ne bo mogoče opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.

Glede na naravo storitev, ki jih ponuja Špela Korinšek Kaurin, se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru neizvedbe naročenih storitev oziroma programov.

CENE IN NAČIN PLAČILA

Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani www.SuperTi.si oziroma storitve, ki jih ponuja Špela Korinšek Kaurin, so v evrih ter že vključujejo DDV.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na račun podjetja SuperU, Špela Korinšek Kaurin s.p. ter v nekaterih primerih preko plačilnega sistema PayPal.
Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec spletne strani www.SuperTi.si se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.

Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.
Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih, ki jih ponuja Špela Korinšek Kaurin, oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v programu oziroma v okviru opravljenih storitev.

V primeru, da Špela Korinšek Kaurin oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Špela Korinšek Kaurin pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.
Špela Korinšek Kaurin ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev, ki jih je naročil.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani www.SuperTi.si je SuperU, Špela Korinšek Kaurin, svetovanje za odličnost življenja s.p., Dolsko 114, 1262 Dol pri Ljubljani.

Upravljavec spletne strani www.SuperTi.si se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval, in sicer za namene izdelave analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje). V primeru, da je neposredno ob registraciji označil, da določenih obvestil ne želi prejemati, se upravljavec osebnih podatkov zaveže, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal.

Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naročnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.

Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani www.SuperTi.si pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za odjavo.

PIŠKOTKI

Spletna stran www.SuperTi.si uporablja piškotke za lažjo povezavo obiskovalca oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naročenih storitev. Piškotek je manjša datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obišče, pošlje brskalniku in se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temveč ti ostanejo zaupni.

Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzroči, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani www.SuperTi.si omejen ali onemogočen.
Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik oziroma naročnik, naroči program, dostopen na navedeni spletni strani, naroči storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani www.SuperTi.si ali v okviru programa, so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.
Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani www.SuperTi.si, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Špele Korinšek Kaurin.

Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani www.SuperTi.si oziroma ki ga ponuja Špela Korinšek Kaurin, je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršna koli neupravičena uporaba vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.

POMOČ STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV

Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov spela.kaurin@superti.si ali neposredno na naslov, Špela Korinšek Kaurin, Dolsko 114, 1262 Dol pri Ljubljani.
Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

SuperU, Špela Korinšek Kaurin, svetovanje za odličnost življenja s.p.
Elektronski naslov: spela.kaurin@superti.si
Telefonska številka: +386 40 262 558
Skype: spela.kaurin.coach